linkedin_profilbillede

Vedtægter for Dansk-Tyrkisk Akademiker Union

Dansk-Tyrkisk Akademiker Union – Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Dansk-Tyrkisk Akademiker Union, forkortet DTAU.

Stk. 2. Foreningens navn på Tyrkisk er Danimarka-Türkiye Akademisyenler Birliği.

Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

 

§ 2. Oprettelsestidspunkt og logo

Stk. 1. Unionen er stiftet d. 5. april 2015.

Stk. 2. Unionen har ét logo, som alle tilknyttede lokalforeninger er forpligtet til at bruge i enhver sammenhæng, der er relateret til Unionens aktiviteter.
Logoet består af Unionens navn, en akademisk hat, samt ni røde blade, hvor af den røde farve repræsenterer Danmark og Tyrkiets flag samt passionen for Unionen.
De ni blade repræsenterer de syv universiteter, professionsuddannelserne og erhvervsakademierne hvor vi er tilstede i Danmark.

§ 3. Hjemmeside og Sociale medier

Stk. 1. Hjemmesiden er www.dtau.dk, og de tilknyttede lokalforeninger er forpligtet til at bruge hjemmesiden.

Stk. 2. DTAU har kun én Facebook fanside, og én LinkedIn side.

§ 4. Formål

Stk. 1. Dansk-Tyrkisk Akademiker Union er en landsdækkende, frivillig og non-profit forening. Unionen stræber for at borgere, med oprindelse fra Tyrkiet, opnår en mere positiv indflydelse samt aktiv deltagelse i det danske samfund. Unionen vil endvidere stræbe for at varetage interesserne for borgere med oprindelse fra Tyrkiet i DanmarkUnionen er partipolitisk og religiøs uafhængig samt neutral.

Stk. 2. For at opnå det der fremgår af § 4, stk. 1. vil vi:

 1. Være et stærkt fælles akademisk talerør for borgere med oprindelse fra Tyrkiet i det danske samfund.
        1. Bidrage til, at flere unge borgere med oprindelse fra Tyrkiet i Danmark færdiggøre en videregående uddannelse.
        2. Danne et fagligt netværk blandt akademikere med oprindelse fra Tyrkiet i Danmark, med henblik på at øge hinandens viden- og kompetenceniveau inden for uddannelse og karriere.
        3. Bidrage til at øge kendskabet samt samarbejdet mellem Danmark og Tyrkiet.

 § 5. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, der har oprindelse i Tyrkiet, og er indskrevet eller dimitteret fra en dansk videregående uddannelse, og har lyst samt vilje til at bidrage til Unionens formål og vedtægter.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved udfyldning af Unionens indmeldelse blanket på hjemmesiden.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved at sende en e-mail til Unionen.

Stk. 4. Medlemskab koster 120 kr. pr. år

Stk. 5. Endvidere kan alle der har lyst og vilje til at bidrage økonomisk til Unionens formål og vedtægter blive støttemedlem.

Stk. 6. Dog kan et støttemedlem ej stemme eller bestride nogen former for poster i Unionen.

Stk. 7. Et støttemedlemskab koster 100 kr. pr. år.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at opkræve støttemedlemskabet, og fordele beløbet på baggrund af de enkelte lokalforeningers behov.

§ 6. Hovedbestyrelsen

Stk. 1. Hovedbestyrelsen er Unionens strategiske samt administrative ledelse og repræsenterer Unionen i alle forhold.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af minimum seks hovedbestyrelsesmedlemmer, samt mulighed for yderligere seks menige medlemmer eller suppleanter som udvælges på baggrund af en ansøgning til hovedbestyrelsen, og såfremt der er simpelt flertal for vedkommende person(er).

Stk. 3. Hovedbestyrelsesposterne er formand, næstformand, kasserer, sekretær, PR & kommunikation samt IT- og multimedieansvarlig.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan ved aktuelle projekter nedsætte udvalg, der kan indeholde bestyrelsesmedlemmer, medlemmer samt eksterne parter relateret til foranstående projekt.

Stk. 5. Økonomi, budgettering samt regnskab foretages af hovedbestyrelseskassereren.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for medlemsregisteringen og kontingentopkrævningen.
Hovedbestyrelsens kasserer skal halvårligt overføre lokalforeningen medlemskontingentet.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for opdateringen og driften af www.dtau.dk, Facebook siden og LinkedIn siden og andre relevante medier.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen kan offentligt udtale sig på vegne af Unionen.

Stk. 9. Hovedbestyrelsens opgaver omfatter mindst flg.:
1) At afholde minimum fire hovedbestyrelsesmøder årligt.
2) At afholde minimum to møder årligt, hvor lokalforeningerne er repræsenteret.
3) At afholde minimum et årligt møde med de tilknyttede lokalforeninger, hvoraf minimum to fra hovedbestyrelsen er tilstede.
4) At planlægge landsdækkende aktiviteter.
5) At planlægge det årlige landsmøde for alle bestyrelsesmedlemmer i Unionen i samarbejde med en udvalgt lokalbestyrelse.
6) At afholde det årlige årsmøde for Unionen.
7) At nedsætte udvalg og eller arbejdsgrupper, hvis hovedbestyrelsen finder det nødvendigt i forbindelse med ét landsdækkende projekt.

 § 7. Generalforsamling herefter kaldt Årsmøde

Stk. 1. Årsmødet for hovedbestyrelsen er Unionens højeste myndighed.

Stk. 2. Det ordinære årsmøde afholdes én gang årligt i udgangen af september måned, og indkaldes med mindst fire ugers varsel med angivelse af dagsorden til medlemmer via e-mail samt oprettelse af én Facebook begivenhed.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på årsmødet er alle medlemmer, der senest på dagen har udfyldt indmeldelse blanketten på hjemmesiden og betalt sit årlige kontingent jævnført § 5, stk. 4. Der kan ikke stemmes eller stilles op ved fuldmagt.

Stk. 4. Årsmødet kan behandle alle Unionens overordnede organisatoriske- og strategiske forhold og fastlægger Unionens rammer.

Stk. 5. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

        1. Valg af dirigent og referent
        2. Valg af stemmetællere
        3. Formandens årsberetning
        4. Præsentation af lokalforeningerne
        5. Regnskabsaflæggelse
        6. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer
        7. Fastsættelse af kontingent
        8. Godkendelse af budget
        9. Valg af formand for hovedbestyrelsen
        10. Valg af mindst fire hovedbestyrelsesmedlemmer udover formanden
        11. Valg af formænd for lokalforeningerne
        12. Valg af én revisor
        13. Eventuelle forslag der kommer under årsmødet.

Stk. 5. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være hovedbestyrelsen i hænde skriftligt senest en måned forud for udgangen af den måned, hvor det ordinære årsmøde og eller årlige vedtægtsmøde skal afholdes.

Stk. 6. Årsmødet arrangeres og dagsorden fastlægges af hovedbestyrelsen.

Stk. 7. De stemmeberettigede til årsmødet træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres med et simpelt flertal fra hovedbestyrelsen. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/pointmetoden/prioriteringsmetoden.
Stk. 8. For at stille op som formand for hovedbestyrelsen, skal man som minimum have færdiggjort en bacheloruddannelse i Danmark.

Stk. 9. For at stille op som formand for hovedbestyrelsen, skal man som minimum have været aktivt hoved- eller lokalbestyrelsesmedlem ét år.

Stk. 10. For at stille op som hovedbestyrelsesmedlem eller formand for en lokalforening skal man senest 2 uger før årsmødet angive sit kandidatur, som efterfølgende vil blive offentliggjort til medlemmerne.

Stk. 11. Man kan ikke opstille på selve dagen.

Stk. 12. Formændene for lokalforeningerne vælges således til hovedbestyrelsens årsmøde og består af følgende lokalforeninger i alfabetisk rækkefølge:

        • Copenhagen Business School, Region Hovedstaden – Frederiksberg Kommune
        • Danmarks Tekniske Universitet, Region Hovedstaden – Lyngby Kommune
        • Københavns Universitet, Region Hovedstaden – Københavns Kommune
        • Roskilde Universitet, Region Sjælland – Roskilde Kommune
        • Syddansk Universitet, Region Syddanmark – Odense Kommune
        • Aarhus Universitet, Region Midtjylland – Aarhus Kommune
        • Aalborg Universitet, Region Nordjylland – Aalborg Kommune

Stk. 13. Hvert universitets lokalforening har sin egen lokalbestyrelse. Denne består af enten mindst fire eller højst seks bestyrelsesmedlemmer udover formanden samt mulighed for yderligere to suppleanter.

Stk. 14. Lokalforeningens bestyrelse består af, formand, næstformand, kasserer, sekretær og PR- og kommunikationsansvarlig. Lokalbestyrelsen kan derudover internt beslutte om de ønsker en projekt- og aktivitetsansvarlig og/eller koordinationsansvarlig.

§ 8. Lokalforeninger

Stk. 1. Hovedbestyrelsens vedtægter er den øverste myndighed for lokalforeningernes vedtægter.

Stk. 2. Der er udarbejdet standardvedtægter til lokalforeninger og udvalg. Til nye lokalforeninger- og udvalg udarbejdes vedtægter af hovedbestyrelsen med inddragelse af lokalforeninger. Væsentlige ændringer af vedtægter fra en lokalbestyrelsesside skal godkendes af hovedbestyrelsen. Lokalforeningerne må gerne modificere deres vedtægter efter den lokale kommunes eller universitets retningslinjer, som den enkelte lokalforening finder omfattende.

Stk. 3. Enhver lokal sammenslutning af medlemmer af DTAU, der anerkender og overholder hovedbestyrelsens vedtægter, kan af hovedbestyrelsen optages som en lokalforening af Dansk-Tyrkisk Akademiker Union.

Stk. 4. Lokalforeningernes navn skal indeholde Dansk-Tyrkisk Akademiker Union, forkortet DTAU.
Stk. 5. Lokalforeningerne er berettiget til minimum 75% af medlemskontingentet, og endvidere berettiget til minimum 75% af donationerne.

Stk. 6. Det er lokalforeningernes primære opgave at engagere og organisere medlemmerne samt arbejde for DTAU.

Stk. 7. Lokalforeningerne kan økonomisk fungere uafhængigt af hovedbestyrelsen, dog således at kontingentopkrævningen altid foretages af hovedbestyrelsen.

Stk. 8. Hver lokalforening skal minimum to gange årligt mødes med hovedbestyrelsen, og er selv ansvarlig for at sende en repræsentant, repræsentanten kan udtale sig og har stemmeret på vegne af den lokalforening vedkommende repræsenterer. Lokalforeningen vælger selv internt repræsentanten.

Stk. 9. Lokalforeningen er derudover forpligtet til at sende én repræsentant, som den selv vælger internt til hovedbestyrelsens møder, såfremt de bliver indkaldt.

Stk. 10. Lokalforeningen er forpligtet til at afholde minimum to offentlige arrangementer årligt, hvor af den ene skal have én karakter inden for uddannelse og viden med fri adgang for alle, samt en virksomhed eller myndighedsbesøg for vore medlemmer.

Stk. 11. Lokalforeningen skal senest indenfor seks måneder afholde deres første arrangement efter lokalforeningens ordinære generalforsamling. Såfremt dette ikke bliver indfriet har hovedbestyrelsen ret til at ekskludere formanden og eller lokalbestyrelsesmedlemmer, der er til hindring for dette.

Stk. 12. Lokalforeningen er forpligtet til at underrette hovedbestyrelsen om, de arrangementer de skal afholde.

Stk. 13. Opløses en lokalforening, overføres dennes midler til hovedbestyrelsens konto.

Stk. 14. Lokalforeningerne har mulighed for at få en underside på www.dtau.dk.

§ 9. Lokalforeningens pligter

Stk. 1. Hver lokalforening er forpligtet til at tilsende hovedbestyrelsen lokalforeningens årsmødereferat, årsregnskab og vedtægter, hvis der er foretaget ændringer i disse. Dette skal ske senest en måned efter årsmødets afholdelse. Lokalforeningerne skal løbende indsende referater af lokalbestyrelsesmøder. Lokalforeningerne er desuden forpligtet til løbende at indsende aktivitetsreferater og bestyrelsesmødereferater til hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Lokalforeningerne og hovedbestyrelsen er forpligtede til indenfor en måned at underrette hinanden om ændringer i medlemsforhold, herunder valgte til tillidsposter.

Stk. 3. Lokalforeningen er inden ét arrangement og eller projektet forpligtet til at udfylde projektskabelon, der er udarbejdet af hovedbestyrelsen, og sende dette til hovedbestyrelsens
e-mail. Projektet skal godkendes af hovedbestyrelsen inden projektet og/eller arrangementet bliver offentliggjort.

Stk. 4. Lokalforeningen er inden afholdelse af ét arrangement forpligtet til at udarbejde en begivenhedstekst og sende dette til hovedbestyrelsen via e-mail.

Stk. 5. Lokalforeningen er forpligtet til at blive nævnt i minimum ét medie årligt, og hovedbestyrelsen skal støtte lokalforeningen i dette, hvis det er nødvendigt.

§ 10. Hovedbestyrelsen og lokalforeningen

Stk. 1. Hovedbestyrelsen er forpligtiget til inden to måneder efter årsmødet afholdelse at sende referatet over årsmødet til lokalforeningerne og snarest efter årsmødet at udsende vedtægterne, hvis disse er blevet ændret. Hovedbestyrelsen er desuden forpligtet til løbende at udsende referater af hovedbestyrelsens møder.
Stk. 2. Et lokalbestyrelsesmedlem kan udelukkes fra Unionen, hvis personen ikke overholder hovedbestyrelsens vedtægter og/eller formål ved simpelt stemmeflertal af hovedbestyrelsen sammen med den pågældende lokalbestyrelse.

§11. Eksklusion af lokalforeninger

Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan ekskludere en lokalforening som medlem, når særlige forhold giver anledning hertil som f.eks. strid mod Unionens formål jf. § 4, og lokalforeningen bringer Unionen i dårlig lys. Beslutningen kræver dog, at ¾ af hovedbestyrelsen stemmer herfor.

§ 12. Eksklusion af bestyrelsesmedlemmer

Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan ekskludere lokalbestyrelsesformanden og/eller lokalbestyrelsesmedlem, når særlige forhold giver anledning hertil som f.eks. strid mod Unionens formål eller misligholdelse af ansvaret som bestyrelsesmedlem, og hvis bestyrelsesmedlemmet bringer Unionen i dårlig lys. Beslutningen kræver dog, at ¾ af hovedbestyrelsen stemmer herfor.

Stk. 2. Sager, der vedrører et lokalbestyrelsesmedlem, kræver tilstedeværelse af vedkommende samt mulighed for minimum én yderligere repræsentant, som lokalforeningen vælger internt.

Stk. 3. De nærmere bestemmelser, der vedrører eksklusion af bestyrelsesmedlemmer, er angivet i forretningsordenen, og denne er gældende medmindre andet er angivet i vedtægterne, eller der er andre særlige forhold.

 

§ 13. Eksklusion af medlemmer

Stk. 1. I tilfælde af, at et medlem modarbejder DTAU kan lokalforeningen eller hovedbestyrelsen indstille til hovedbestyrelsen, at den pågældende ekskluderes. I begge tilfælde skal beslutningen træffes af 2/3 af hovedbestyrelsernes medlemmer.

Stk. 2. En eksklusion kan kun foretages efter et mæglingsforsøg mellem de involverede parter i konflikten. Denne foranstaltes af hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Et medlem kan ikke ekskluderes uden skriftlig begrundelse.

§ 14. Ekstraordinært årsmøde

Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når flertallet af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal årsmødet afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for et ekstraordinært årsmøde er to uger.

§ 15. Unionens daglige ledelse – Hovedbestyrelsen

Stk. 1. Unionens daglige ledelse udføres af hovedbestyrelsen, der foruden formanden består af minimum yderligere fem hovedbestyrelsesmedlemmer. Hovedbestyrelsen og lokalforeningernes formænd vælges af årsmødet for en ét-årig periode, således at der hvert år kan vælges nye hovedbestyrelsesmedlemmer. Forhenværende hovedbestyrelsesmedlemmer samt lokalforeningernes formænd kan genvælges.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen leder Unionen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og årsmødets beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til hovedbestyrelsen afholdes ét konstituerende møde, hvor hovedbestyrelsen internt vælger:
– Næstformand,
– Kasserer
– Sekretær
– PR & Kommunikation

IT & Multimedieansvarlig,
Alle tillidsposter gælder frem til næste årsmøde.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Ved formandens fravær vil næstformanden indkalde og lede hovedbestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne af hovedbestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest fire uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre hovedbestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 16. Hovedbestyrelsens kompetencer

Stk. 1. Hovedbestyrelsen skal vedtage en handlingsplan for sit arbejde og foretage løbende evalueringer af sit eget og udvalgenes arbejde. Såfremt dette haves, skal udvalgene og arbejdsgrupperne fremlægge deres handlingsplan(er) til godkendelse for hovedbestyrelsen. Udvalg og arbejdsgrupper med kompetencer til at indgå samarbejde med nationale eller internationale råd og organisationer fremlægger deres strategi for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan foretage supplerende personvalg, der ordinært ligger på årsmødet.

Stk. 2. Med 2/3 flertal kan hovedbestyrelsen fratage ét udvalg og/eller arbejdsgruppens medlemspost, hvis vedkommende groft misligholder hvervet. På det efterfølgende møde foretages supplerende valg til posten. Tilsvarende gælder poster, hvor hovedbestyrelsen i henhold til disse vedtægter eller anden beslutning har valgt personer.

§ 17. Hovedbestyrelsens forretningsorden 

Hovedbestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

1)     Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side hovedbestyrelsen og på den anden side lokalbestyrelsen, herunder med angivelse af muligheder for delegering.

2)     Procedurer for stillingtagen til lokalbestyrelsens administration, herunder regnskabsfunktion, den interne kontrol, it, organisering og budgettering samt lokalforeningens arrangementer og projekter.

3)     Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af hovedbestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4)     Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter og lokalforeningernes resultater, budgetter, rapporter om lokalbestyrelsernes likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

5)     Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6)     Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7)     Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under hovedbestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan bemyndige formanden for lokalbestyrelsen til i et nærmere fastlagt omfang og under lokalbestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt lokalbestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for lokalbestyrelsen.

§ 18. Organisatoriske forhold

Stk. 1. Årsmødet eller hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om organisatoriske forhold og om supplerende bestemmelser til arbejdsprogrammet i form af (interne) resolutioner, der gælder til førstkommende årsmøde.

§ 19. Nationale og internationale organisationer og råd

Stk. 1. Dansk-Tyrkisk Akademiker Union kan ved beslutning af hovedbestyrelsen søge om optagelse i eller udmeldelse af nationale og internationale organisationer og råd.

§ 20. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Unionen bliver drevet af midler, der indkommer i form af medlemskontingent, sponsorer, personlige bidrag, donationer, gaver, tilskud fra det offentlige og private fonde.

Stk. 2. Unionens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen er ansvarlig over for årsmødet for budget samt regnskab.

Stk. 4. Unionens regnskab føres af kassereren, der tillige fører Unionens medlemsregister.

Stk. 5. Regnskabet revideres af den valgte revisor på årsmødet.

Stk. 6. Formanden og kasseren for hovedbestyrelsen er berettiget til at disponere midler for hovedbestyrelsens bankkonto. De skal endvidere have netbank adgang og ét hævekort til bankkontoen.

Stk. 7. Formanden og Kasseren for hovedbestyrelsen er berettiget til at disponere midler for lokalforeningernes bankkonti. Lokalforeningernes kasserer skal endvidere have kiggeadgang til netbanken.

Stk. 8. Overskud på regnskabsåret vil blive fordelt til transportudgifter, der overstiger 100 km. til formændene for lokalforeningerne, der skal til forpligtede møder.

§ 21. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Unionen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren i hovedbestyrelsen i Unionen.

Stk. 2. Der påhviler ikke Unionens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 22. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan foretages til ét årligt vedtægtsmøde. 

Stk. 1. Pkt. 2: Hovedbestyrelsen kan ved simpelt flertal beslutte, at vedtægtsmødet bliver afholdt som del af det ordinære årsmøde. 

Stk. 2. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på ét vedtægtsmøde, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 3. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være hovedbestyrelsen i hænde skriftligt senest en måned forud for udgangen af den måned, hvor det ordinære årsmøde eller vedtægtsmøde skal afholdes.

Stk. 4. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra det årlige vedtægtsmøde de vedtages på.

Stk. 5. Vedtægterne kan omstødes med simpelt flertal af hovedbestyrelsen.

§ 23. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af Unionen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende årsmøder, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en velgørende forening som støtter Tyrkiske borgere i Tyrkiet eller Danmark efter den opløsende årsmøde og generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 24. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 04.05.2015

Stk. 2. Således revideret og vedtaget på Unionens 1. ordinære årsmøde den 27.03.2016

Stk. 3. Således revideret og vedtaget på Unionens ekstraordinære årsmøde den 26.02.2017

Stk. 4. Således revideret og vedtaget på Unionens 2. ordinære årsmøde den 17.09.2017